Jesteś tutaj

Ewaluacja ex-post projektu

Data: 
24.06.2015
Miasto: 
Warszawa

W związku z realizacją przez Rządowe Centrum Legislacji projektu „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.1.,uprzejmie informujemy o rozpoczęciu badania ewaluacyjnego ex-post, które na zlecenie RCL prowadzi firma BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
Badanie będzie realizowane do sierpnia bieżącego roku.

W związku z powyższym chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w ewaluacji naszego projektu, której głównym celem jest ocena jakości, skuteczności, trafności oraz trwałości udzielonego w ramach projektu wsparcia jego uczestnikom i uczestniczkom (w szczególności na ile realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości stanowionego prawa oraz usprawniła mechanizmy koordynacyjne rządowego procesu legislacyjnego).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie oraz współpracę z Wykonawcą badania. Prosimy również o udzielenie przedstawicielom Wykonawcy pomocy
w wykonywaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do informacji związanych
z realizacją projektu badawczego.

Zapewniamy, że badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte
w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłączenie do celów badawczych.

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe