Jesteś tutaj

Zasady Uczestnictwa w Projekcie:

Postanowienia ogólne:

 • w związku z przestrzeganiem horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynikającym z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS, na organizowane w ramach projektu szkolenia zapraszani są pracownicy spełniający wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia legislacyjnego, bez dyskryminacji płci i wieku;
 • udział w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu systemowego, którego realizatorem i beneficjentem jest Rządowe Centrum Legislacji (RCL) jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty udziału uczestników Projektu są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • zajęcia szkoleniowe odbywają się w miejscu wyznaczonym przez realizatora, zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem szkoleń, który zostaje przekazany uczestnikom szkoleń przed rozpoczęciem zajęć za pomocą poczty elektronicznej i jest również dostępny na stronie internetowej Projektu (http://pokl.rcl.gov.pl);
 • realizator zastrzega sobie jednak możliwość zmiany dni lub godzin objętych harmonogramem, o czym uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej i /lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Projektu;
 • w trakcie szkoleń realizowanych w ramach Projektu przewidziany jest bezpłatny poczęstunek dla uczestników szkoleń;
 • za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w Projekcie przyjmuje się dzień rozpoczęcia danego szkolenia;
 • możliwy jest udział w szkoleniach osób z listy rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w szkoleniach w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej (przed rozpoczęciem szkolenia);
 • podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły;
 • realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją;
 • sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach są rozstrzygane przez realizatora — Rządowe Centrum Legislacji
 • ostateczna interpretacja „Zasad Uczestnictwa w Projekcie” należy do realizatora Projektu w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronach Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia)

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • zadeklarowania, że zakres merytoryczny programu danego szkolenia, w którym bierze udział jest zbieżny i odpowiada merytorycznemu zakresowi zadań realizowanych na jego stanowisku pracy
 • wypełnienia i odesłania formularza zgłoszeniowego lub przesłania informacji zawartych w formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej/ faxu/ poczty tradycyjnej;
 • punktualnego przychodzenia na zajęcia/szkolenia;
 • złożenia podpisu się na liście obecności w trakcie zajęć/szkolenia;
 • aktywnego uczestnictwa w szkoleniach — min. 80% czasu przeznaczonego na zajęcia;
 • wypełnienia ankiet ewaluacyjnych po szkoleniu;
 • wypełnienia i podpisania „Deklaracji uczestnictwa w Projekcie” zawierającej zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz „Zakresu danych” wymaganych na potrzeby gromadzenia danych osobowych uczestników Projektu w Podsystemie Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS).

Uczestnik ma prawo:

 • zgłaszania swoich uwag dotyczących realizacji i przebiegu szkolenia;
 • otrzymania bezpłatnych materiałów promocyjno-szkoleniowych;
 • otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu po spełnieniu kryterium liczby godzin obecności na szkoleniu (co najmniej 80% obecności na zajęciach).

Dokumenty dla wykładowców:

Dokumenty dla wykładowców:

Dokumenty dla uczestników szkoleń:

Dokumenty dla uczestników szkoleń:

Dokumenty dla uczestników szkoleń:

Dokumenty dla uczestników szkoleń:

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe